Moderne
Vrijmetselarij
een intro.

moderne vrijmetselarij oedipus

Loge Metropolis heeft als doel het uitvoeren van a-dogmatische Moderne Vrijmetselarij. Daarin omarmen wij de moderniteit. Een fundamenteel verschil met vele andere Loges. Bij onze Loge zijn mannen én vrouwen welkom en zijn de Loges van de Orde (VVLN) soeverein.

De Vrijmetselarij is de oudste vereniging die nog bestaat. Ze heeft in meer dan 300 jaar een reputatie opgebouwd die bekend staat om haar traditionele houvast. Wij omarmen die traditie.

moderne vrijmetselarij

Eeuwenoude traditie, moderne vrijmetselarij.

Moderne vrijmetselarij verondersteld dat er oude vrijmetselarij bestaat. Dat is waar en ook weer niet. Onze Orde en onze loge in het bijzonder zijn producten van een denkwijze die de moderniteit omarmt. 

Het doel is om iedere vrijmetselaar zo veel mogelijk ruimte te geven voor zijn/haar zienswijze van de inhoud die gepresenteerd wordt. Die vrijheid wordt bij loge Metropolis gegeven. Leerlingen, gezellen en meesters kunnen bouwstukken houden en iedereen in onze loge mag daar iets over vinden. Schone kunsten kunnen een bouwstuk zijn, in elke vorm denkbaar; een muziekstuk, dans, of een stuk schilderkunst.

Loge Metropolis onderscheid zich op dit gebied (o.a. bouwstukken) ook van andere loges en Orden. Bij loge Metropolis mag een bouwstuk wat over de vrijmetselarij gaat, álles bevatten. Het is namelijk de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. 
Een bouwstuk opleveren noemen we een bouwsteen. De toevoeging aan je eigen (ruwe) steen en daarmee aan de Tempel van Salomo en daardoor aan de maatschappij is van groot belang voor de geestelijke ontwikkeling van de vrijmetselaar.
Aan de manier van het bouwstuk presenteren zal nooit van bovenaf iets worden bepaald. De inhoud moet vanzelfsprekend Maçonniek zijn, maar de vorm die de individuele vrijmetselaar daar aan geeft is onwrikbaar.

Als een leerling, gezel of meester gevraagd wordt om een bouwstuk te schrijven, dan wordt dus gevraagd om die ‘’ allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’’ een geschreven lichaam te geven, of een fysieke uiting daarvan. Niemand (en daarmee bedoelen wij ook écht niemand) mag uw bouwstuk beoordelen of vooraf afwimpelen omdat het niet in een dogmatisch keurslijf past. De bouwstukken die u zal leveren zijn niet goed of fout. De bouwstukken die u levert zijn namelijk weerspiegelingen die u zelf tot een hoger bewustzijn moeten tillen en die voortuitgang moeten bevorderen. In onze moderne vrijmetselarij is juist voor die ontwikkeling ruim baan gemaakt.

 

Studie en vrijheid.

Om de dialoog aan te gaan en inhoud te bespreken worden er regelmatig studiekringen gehouden. Tijdens deze studiekringen kunnen de leerlingen en gezellen met elkaar in dialoog over de reeds besproken lezing (bouwstuk) en op die manier (tezamen) de diepte in, tot zover ze zelf willen.

Wij beschouwen ieder metafysisch concept als een persoonlijke zaak. Dit geeft ons de vrijheid om mensen met allerlei achtergronden en allerlei (geloofs)overtuigingen op te nemen, op voorwaarde dat niemand de ander wil overtuigen. Wij garanderen ieders absolute vrijheid van denken. We zijn een gemengde loge; we laten zowel mannen als vrouwen toe. 

Wij verwerpen iedere vorm van dogmatiek. En daarmee bedoelen we niet per se de dogmatiek van religies. Ook politiek, confessioneel onderwijs en wetenschap kunnen dogmatisch zijn in de betekenis dat ze de mening van hun leden trachten te beïnvloeden en dat is wat de leden van onze loge ten sterkste afwijzen. 

We staan kritisch tegen elke vorm van geloof. Geloof bouwt een muur om zichzelf heen en staat iedere ontwikkeling en iedere intellectuele expansie in de weg. We sporen mensen aan om vanuit een open mind te functioneren en stimuleren hen om te leren gebruik te maken van het intuïtieve weten, het denken vanuit het hart. Het is tijd om jezelf te leren kennen. Niet wie ons verteld wordt wie we zijn maar wie je werkelijk bent. Zulks soort gedachten hebben veel vrijheid nodig om te ontwikkelen. Loge Metropolis is er voor iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen.

Die vrijheid kan soms overweldigend zijn. Binnen onze loge is er geen directe autoriteit die uw bouwstuk (wat dat ook moge zijn) zal beoordelen. Het idee dat niemand een oordeel geeft over datgene wat u heeft bezield, kán apart aanvoelen. Binnen onze loge kan u altijd aanspraak maken op een ervaren meester vrijmetselaar die u kan helpen met het ontwikkelen van een bouwstuk.

Het woord modern dat wij hier gebruiken heeft dus betrekking op de loge en de leden van de loge en niet op de rituelen van de vrijmetselarij. Wij werken, net zoals alle andere loges in de wereld, met dezelfde symboliek en met rituelen die terug te voeren zijn op dezelfde bron, de bouw van de Tempel van Salomo. Dezelfde elementen uit de bouwsymboliek en de lichtsymboliek komen in onze rituelen naar voren. We kennen dezelfde graden, die van leerling, gezel en meester en dezelfde terminologie. Een ontmoetingsplaats waarin iedereen vrijelijk het woord mag voeren en waar ras, geslacht, afkomst, maatschappelijke positie of levensbeschouwelijke overtuiging er niet toe doet. Waar via ritueel en dialoog de mensen trachten wijzer te worden en daarmee in de samenleving een verschil proberen te maken.

De manier hoe wij tot deze zienswijzen proberen te komen, is door het voeren van Bouwstukken en het doen van rituelen. Net zoals elke andere loge ter wereld hebben wij een ritus die wij volgen, voor ons is dat de Rite Moderne.

Een ontmoetingsplaats waarin iedereen vrijelijk het woord mag voeren en waar ras, geslacht, afkomst, maatschappelijke positie of levensbeschouwelijke overtuiging er niet toe doet. Waar via ritueel en dialoog de mensen trachten wijzer te worden en daarmee in de samenleving een verschil proberen te maken.